YOGA IS LIFE

โยคะ คือการใช้ชีวิต

คนส่วนมากจะเห็นว่าเป็นการออกกำลังให้กับร่างกาย เพราะเค้าเห็นแค่ส่วนเดียว ใน8ข้อ ของโยคะ คือ อาสนะ โยคะท่านั้น ท่านี้ โดยดั้งเดิมโยคะนั้นเป็นการฝึกตน มองภาพให้เห็นชัดก็คล้ายๆกับอยู่ในวัด มีการถือศีล สำรวมกิริยา ทำสมาธิมีสติ เจริญสติ ดังนั้น อาสนะเป็นแค่ส่วนเดียวเล็กๆ ของโยคะคอนเซบของปรัชญาโยคะ สืบต่อ กันมาหลายยุคหลายสมัย บทเรียนของการทำงานของจิต ความเป็นมนุษย์ อาหาร ความรู้ทางด้านโภชนาการทางโยคะก็เป็นแบบเรียบง่าย โยคะเรียนรู้ด้วยเหตุด้วยผล มีการรักษาขนบธรรมเนียม ก่อนการเข้าคลาส การปฏิบัติตัวระหว่างเรียน สอนการอุทิศตนฝึกโยคะ กระทำให้บางสิ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์ส่วนตนตอบแทน เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่คาดหวัง ฝึกให้เข้าใจธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงและเหนือการควบคุมหลังจากฝึกโยคะ ทำให้เข้าใจธรรมชาติของตัวเอง ยอมรับความแตกต่างของคนอื่น ปล่อยวางความเครียด ฝึกโยคะทำให้รู้สึกใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นง่ายขึ้น สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่เบิกบาน